Menu

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Maton Groep B.V.

1. Begripsbepalingen

1.1. Maton Groep B.V.; hierna aan te duiden als MG: gevestigd aan de van Hilststraat 5, 5145 RK Waalwijk.
1.2. Afvoeren: Afvoeren van afval en reststoffen van de opdrachtgever naar een beheerinrichting.
1.3. Beheerinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor nuttige toepassing en verwerking.
1.4. Inzamelmiddel: Elk middel dat ontworpen is voor het tijdelijk opbergen en transporteren van de afval en reststoffen.
1.5. Levertijd: Tijd tussen het verstrekken van de opdracht en uitvoeren van de opdracht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van en met MG, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Indien MG een offerte uitbrengt, zal de offerte altijd vrijblijvend zijn en 1 maand geldig zijn.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door de orderbevestiging die door MG aan de opdrachtgever wordt verzonden. Deze orderbevestiging geldt als acceptatie van het aanbod en is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst . Indien en voor zover de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na datum van verzending van de orderbevestiging schriftelijk het tegendeel te kennen heeft gegeven, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van deze bevestiging akkoord te zijn.
3.3 Indien en voor zover geen orderbevestiging van de zijde van MG is uitgegaan en er toch uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het vermelde op de door MG verstrekte transportbegeleidingsbrieven.
3.4 Indien MG binnen 10 dagen na aanvaarding door de opdrachtgever haar aanbod heeft herroepen, komt er geen overeenkomst tot stand.

4. Duur, exclusiviteit en be√ęindiging van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst(en) worden minimaal aangegaan voor een termijn van 24 maanden.
4.2 Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur als waarvoor de overeenkomst oorspronkelijk werd aangegaan, zulks evenwel met een minimum van vierentwintig (24) maanden, tenzij schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven opgezegd met inachtname van een opzegtermijn van tenminste 6 maanden.
4.3 De afvoer van de afval en reststoffen geschiedt eenmalig, dan wel gedurende in de overeenkomst overeengekomen periode in een bepaalde frequentie of op afroep van de opdrachtgever. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het de opdrachtgever verboden de in de overeenkomst genoemde afval en reststoffen door een ander dan MG of haar onderaannemers, af te laten voeren. Behoudens schriftelijke toestemming van MG
4.4 Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur. Opdrachtgever kan uitsluitend zelf het contract opzeggen. Opzeggingen door derden/in naam van de opdrachtgever, gelden niet als een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst.

5. Het afvoeren van afval en reststoffen.

5.1 Bij het aangaan van de overeenkomst deelt MG de  opdrachtgever  mede  welke  stoffen  uitsluitend  mogen  worden aangeboden (*acceptatievoorwaarden*) . MG verstrekt de opdrachtgever een exemplaar van de acceptatievoorwaarden die naast deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.
5.2 Het staat MG gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de stoffen die uitsluitend mogen worden aangeboden. MG stelt de opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen en de ingangsdatum daarvan in kennis. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid, tenzij de wijzigingen door overheid zijn opgelegd, dat deel van de overeenkomst waarop de wijzigingen van toepassing zijn te ontbinden binnen 1 maand na verzending van wijziging.
5.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.1 en 5.2 zal de opdrachtgever de inzamelmiddelen niet gebruiken voor vloeibare, vluchtige, licht ontvlambare, explosieve, etsende, stankverspreidende, zelfontbrandende, sterk stuivende, bijtende, brandende, smeulende, radioactieve en gevaarlijke afvalstoffen, dan wel voor op enige andere wijze voor de gezondheid van mens of dier schadelijke stoffen.
5.4 Inzamelmiddelen worden door of namens MG ter beschikking van de opdrachtgever gesteld. MG zorgt dat de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen geschikt zijn voor de overeengekomen afvalsoort MG draagt zorg voor het normale onderhoud aan de inzamelmiddelen.
5.5 MG is bevoegd een inzamelmiddel, dat afvalstoffen bevat die overeenkomstig de acceptatievoorwaarden niet mogen worden aangeboden, te weigeren af te voeren en/of te ledigen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.6 Indien bij aanbieding van de afvalstoffen aan de beheerinrichting blijkt dat het inzamelmiddel afvalstoffen bevat     die overeenkomstig dit artikel niet hadden mogen worden aangeboden, is MG bevoegd het inzamelmiddel terug te voeren naar de opdrachtgever of zorg te dragen voor adequate afvoer naar een andere beheerinrichting . De extra kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.
5.7 In het geval het inzamelmiddel verkeerd en/of is overbeladen, dit ter beoordeling van MG, is MG gerechtigd de afvoer te weigeren. De kosten die met deze weigering gepaard gaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.8 De uiteindelijke vaststelling van gewicht en afvalsoort vindt plaats door of vanwege MG.

6. Verplichtingen opdrachtgever.

6.1 De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van MG inzake de wijze waarop de afval en reststoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen.
6.2 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de samenstelling van de afval-en reststoffen. Desgewenst kan MG van de opdrachtgever verlangen, dat de opdrachtgever bij het aanbieden dan wel afvoeren van de afval-en reststoffen schriftelijk opgave doet van de samenstelling.
6.3 De opdrachtgever is verplicht de door MG verstrekte transportbegeleidingsbrief op volledigheid en juistheid te controleren en voor akkoord te ondertekenen. Indien deze brief, in uitzonderlijke gevallen, niet door MG wordt verstrekt dient de opdrachtgever MG een volledige en naar waarheid ingevulde transportbegeleidingsbrief te verstrekken.
6.4 De opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening alle verlangde medewerking    te verlenen en zorg te dragen voor een geschikte en in deugdelijke staat verkerende ruimte voor het plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen. Deze ruimte dient onder alle omstandigheden , behoudens overmachtsituaties, zonder belemmeringen goed bereikbaar te zijn, ook voor zwaar materieel.
6.5 De opdrachtgever dient bij de werkzaamheden die door de opdrachtgever aan MG zijn opgedragen, de vanwege de overheid en/of MG geldende arbeidsomstandigheden , milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
6.6 De opdrachtgever is verplicht als een goede huisvader voor de inzamelmiddelen te zorgen. Dit houdt bij (rol) containers onder andere in dat de opdrachtgever zorgt dat de containers regelmatig van binnen en van buiten gereinigd worden. De opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen welke benodigd zijn voor het plaatsen van de inzamelmiddelen en dient tevens de containers e.d. te verzekeren tegen diefstal, brand en andere schade(s).
6.7 De opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid en indien de inzamelmiddelen buiten worden geplaatst draagt de opdrachtgever zorg voor voldoende verlichting, signalering en bebakening, een en ander in overeenstemming met plaatselijke bepalingen.
6.8 Het is de opdrachtgever verboden de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zelf te ledigen of door een derde, niet zijnde MG of haar onderaannemers, te laten ledigen.
6.9 Eventuele schade aan een geplaatst inzamelmiddel is voor rekening van opdrachtgever en dient zo snel mogelijk aan MG te worden gemeld. Eventuele onbruikbaar geworden inzamelmiddelen worden door MG vervangen.
6.10 Het is de opdrachtgever verboden de inzamelmiddelen te onderverhuren of aan een derde ter beschikking te stellen.
6.11 Het is de opdrachtgever niet toegestaan inzamelmiddelen te hijsen en te verplaatsen. Uitsluitend indien MG dat uitdrukkelijk voor een bepaald type inzamelmiddel heeft toegestaan, is hijsen en verplaatsen voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever toegestaan.
6.12 De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle documentatie, offertes, rekeningen, beschrijvingen, technische bescheiden en andere bedrijfsinformatie alsmede knowhow in de ruimste zin van het woord, afkomstig van of met betrekking tot MG die vertrouwelijk te zijner kennis zijn gebracht of gekomen, tenzij de betreffende informatie kenbaar is in het publieke domein.
6.13 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.12 zal de opdrachtgever jegens MG een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van 2.500 euro per overtreding en 1.000 euro voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop een overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van MG krachtens de wet of de overeenkomst , zoals het recht van MG om nakoming van de overeenkomst dan wel een verbod en/of schadevergoeding te vorderen, alsmede om tot be√ęindiging van de overeenkomst over te gaan voorzover deze nog mocht bestaan.

7. Eigendomsovergang

7.1 De eigendomsoverdracht van de afgevoerde afval- en reststoffen vindt plaats nadat de volledige acceptatieprocedure van MG is doorlopen.
7.2 Bij koop van inzamelmiddelen door de opdrachtgever, vindt levering daarvan plaats af fabriek en onder het in 7.4 vermelde eigendomsvoorbehoud.
7.3 Indien de opdrachtgever bij koop van de inzamelmiddelen in verzuim blijft met afname van de inzamelmiddelen is MG gerechtigd hieruit voortkomende kosten van opslag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4 Het eigendom van de inzamelmiddelen gaat op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan MG uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan MG is voldaan.

9. Prijzen

9.1 Prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, steeds exclusief meerwerk, exclusief transportkosten en exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
9.2 MG is gerechtigd om de prijs aan te passen, indien en voorzover de kostprijs van de door MG uit te voeren activiteiten een verhoging ondergaat. Deze kostprijs is samengesteld uit een aantal factoren zoals grondstoffen, energie, kapitaal, arbeid en afval-en reststoffenbeheerkosten. Van iedere verhoging zal MG op verzoek en te  goeder trouw verantwoording afleggen. Indien de overeengekomen prijs, anders dan wegens toegenomen afval- en reststoffenbeheerkosten, wordt verhoogd met meer dan 15% per periode van zes maanden heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van eveneens zes maanden.
9.3 De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede heffingen en belastingen komen voor rekening van de opdrachtgever. MG heeft het recht opdrachtgever een toeslag van 4,9%, genaamd ‚ÄúMilieubijdrage‚ÄĚ, in rekening te brengen, welke verschuldigd is over het totale factuurbedrag, exclusief opbrengsten en exclusief omzetbelasting.
9.4 De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, die benodigd zijn voor het plaatsen van de inzamelmiddelen en eventueel terzake verbeurde boetes komen voor rekening van de opdrachtgever.
9.5 Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, heeft MG het recht om periodiek, doch in ieder geval tweemaal per jaar, haar prijzen aan te passen conform het NEA-indexcijfer dan wel het CBS-indexcijfer.
9.6 Prijzen zijn gebaseerd op een gemiddeld soortelijk gewicht zoals opgenomen in de overeenkomst. Indien dit niet is opgenomen in de overeenkomst geldt een gemiddeld soortelijk gewicht van max 100 kilogram per 1000ltr / m3. Bij overbelading heeft MG het recht on de extra kosten voor het teveel geladen gewicht in kilogrammen door te belasten aan opdrachtgever.

10. Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
10.2 Bij te late betaling is de opdrachtgever nadat de betalingstermijn verstreken is rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, te berekenen over het factuurbedrag.
10.3 MG is nadat de betalingstermijn ongebruikt is verstreken zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. De daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, of indien de werkelijke kosten hoger zijn, de werkelijk gemaakte kosten.
10.4 Opdrachtgever aanvaardt het recht van MG om verrekening toe de passen ten aanzien van vorderingen en schulden tussen opdrachtgever en MG over en weer.

11. Uitvoering van de dienstverlening

11.1 De levertijd wordt in onderling overleg vastgesteld. Iedere termijn waarbinnen MG een prestatie dient te verrichten geldt nimmer als fatale termijn. Opdrachtgever dient inzamelmiddel aan te correct aan te bieden. Indien het inzamelmiddel niet correct en tijdig wordt aangeboden worden de kosten wel doorberekend.
11.2 MG heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. Bij onderaanneming blijft MG verantwoordelijk voor het afval- en reststoffenbeheer.
11.3 De opdrachtgever zal MG alle gegevens verschaffen die MG naar haar oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de overeenkomst.
11.4 De opdrachtgever staat er voor in dat zaken van de opdrachtgever waaraan of waarmee werkzaamheden worden verricht, voor die werkzaamheden veilig en geschikt zijn.
11.5 MG treft de noodzakelijke voorzieningen om de dienstverlening op kwalitatief goede wijze te kunnen uitvoeren.
11.6 MG heeft met betrekking tot de dienstverlening normen vastgesteld. De controle op het handhaven dan wel naleven van de normen zal vanwege MG gebeuren. Het staat de opdrachtgever vrij zelf een controle in te stellen.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan MG zijn toe te rekenen.
12.2 Onder overmacht aan de zijde van MG zullen mede zijn begrepen ,overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, (burger) oorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt of onmogelijk maakt, intrekking van een of meerdere vergunningen van MG en/of derden waarop MG voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en/of andere storingen in het bedrijf van MG dan wel in de bedrijven van de toeleverancier(s), of in andere bedrijven van derden, waarop MG voor het kunnen naleven van de overeenkomst is aangewezen.
12.3 MG heeft ook dan het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat MG de overeenkomst had moeten nakomen.
12.4 Tijdens de overmacht aan zijde van MG worden de leverings- en andere verplichtingen van MG opgeschort.

13. Aansprakelijkheid van Maton Groep B.V.

13.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van MG is MG niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, tengevolge van een toerenbare tekortkoming in de nakoming van de voor MG uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting en, dan wel tengevolge van een onrechtmatige daad van MG of van personen waarvoor MG rechtens aansprakelijkheid kan worden gehouden.
13.2 Behoudens in geval van aansprakelijkheid van MG op grond van artikel 13.1, vrijwaart de opdrachtgever MG tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
13.3 MG is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de beheerinrichting afval- en reststoffen weigert. Deze afval en reststoffen zullen in een dergelijk geval aan de opdrachtgever worden teruggegeven, waarbij alle daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening zullen komen.
13.4 MG is niet aansprakelijk voor schade bij derden of bij de opdrachtgever ontstaan aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij de schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van MG.

14. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

14.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en de eigendommen van MG en/of schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen die door of vanwege opdrachtgever aan MG gegeven zijn.
14.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade , die het gevolg is van het in strijd met het bepaalde in artikel 5 en 6 van deze voorwaarden aanbieden van afval- en reststoffen.
14.3 Het inzamelmiddel komt voor risico van de opdrachtgever, vanaf het moment dat MG het ter beschikking stelt aan de opdrachtgever totdat MG de inzamelmiddelen weer geladen heeft met als doel de afvoer van de inzamelmiddelen. Direct nadat inzamelmiddelen als geleverd gelden in de zin van artikel 7.2 draagt de opdrachtgever het risico en is aansprakelijk voor vermissing, diefstal van alle schade, waaronder brand, graffiti en vervuiling, die aan of door de inzamelmiddelen mochten ontstaan. Onverminderd het bepaalde in artikelen 13.1 en 13.2. vrijwaart opdrachtgever MG tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schades, die ontstaan zijn in de periode tussen het ter beschikking stellen en het laden, met als doel de afvoer van de inzamelmiddelen.
14.4 Bij vermissing, diefstal of onbruikbaarheid door schade (o.a. door brand) van een gehuurd inzamelmiddel, blijft¬†¬†¬†¬†¬†¬† de opdrachtgever aansprakelijk voor de huurpenningen. De huurovereenkomst kan in een dergelijk geval eerst be√ęindigd worden op het moment dat de schade door de opdrachtgever aan MG voldaan is en het inzamelmiddel door MG, is vervangen.
14.5 In geval van een overeenkomst tot het inzamelen van afval- en reststoffen geschiedt het transport voor rekening van de opdrachtgever, wanneer het transport door of in opdracht van MG wordt uitgevoerd. Het transportrisico  wordt gedragen door MG tenzij schade is veroorzaakt doordat de opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van deze voorwaarden afval- en reststoffen heeft verstrekt, die niet verstrekt hadden mogen worden. Het transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en overigens op de tussen partijen overeengekomen wijze.

15. Ingebreke blijven en ontbinding

15.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij te ontbinden, indien de opdrachtgever of MG in staat van faillissement worst verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel wordt geliquideerd. Verhuizing is geen reden tot ontbinding van het contract, opdrachtgever dient de overeenkomst met MG voort te zetten op de nieuwe locatie.

15.2 Ontbinding op grond van artikel 15.1 is ook toegestaan indien de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na door de ene partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld niet binnen de in de gebrekestelling genoemde termijn nakomt.
15.3 De in artikel 15.2 vermelde ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen, waarbij een redelijke termijn, doch minimaal vijf werkdagen, wordt gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen, tenzij onmiddellijke nakoming geboden is.
15.4 Parti√ęle nietigheid: Indien √©√©n of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen MG en opdrachtgever, alsmede op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is het Nederlandse Recht van toepassing en deze Algemene Voorwaarden .
16.2 Geschillen die tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de Rechtbank in het arrondissement te Breda.

17. Algemene bepaling

17.1 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Opdrachtgever en MG verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en zoveel mogelijk benadert.

18. Plaatsings/ophaalkosten

18.1 Op iedere rolcontainer opdracht rekent MG Eur. 50,00 plaatsingskosten en Eur 95,00 ophaal- en schoonmaakkosten per container per opdracht.